บริษัทเดินเรือไทย (VL) เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 400 ล้านบาท ชำระแล้ว 300 ล้านบาท

กองเรือของ VL ประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมัน 12 ลำ อายุเฉลี่ย 16 ปี และน้ำหนักบรรทุกรวม 35,081 ตัน

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ภายใต้ชื่อย่อ “VL” รับจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ การเสนอขายครั้งแรก (IPO) ที่ 1,400 ล้านบาท (ประมาณ 44 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประพันธ์ เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ mai กล่าวว่า VL จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขาย mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
VL ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางเรือสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ น้ำมันสกปรก น้ำมันสะอาด น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม

โดยมีลูกค้ารายใหญ่คือผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่และบริษัทโรงกลั่นน้ำมัน เช่น บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทให้บริการจำนวน 12 ลำ อายุกองเรือเฉลี่ย 16 ปี ระวางขับน้ำรวม 35,081 ตัน ความจุรวม 36,036 ลูกบาศก์เมตร

VL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 ล้านหุ้น และหุ้นเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 80 ล้านหุ้น และหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่าน IPO ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ต่อผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท สำหรับ รวม 350 ล้านบาท

ราคาเสนอขายหุ้น IPO แสดง PER ที่ 21.88
ราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เท่ากับ 21.88 เท่า คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561) หารด้วยจำนวนหุ้นเต็มจำนวนซึ่งคิดเป็น กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท

บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายหลัง IPO ของ VL ได้แก่ ชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ร้อยละ 65.14), พิสิษฐ์ จารุศิระ (ร้อยละ 1.26), พนิดา จีระดีผลัง และ อิสระ วรามิตร (ร้อยละ 0.75) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ VL คือการจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VL กล่าวว่า เราปฏิบัติตามหลักการจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่งเป็นการจัดการความปลอดภัยระดับโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเลภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

อีกทั้งกองเรือของบริษัทยังเป็นเรือสองลำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุน้ำมันรั่ว เงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้ในการขยายกองเรือ ขยายเส้นทางเดินเรือ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือ ชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/